Välkommen till
ImproveLife IWW

Information om hur du bäst använder den här webbsidan

 1. Vi rekommenderar att du först läser igenom sidorna 1-3 samt att ser filmerna "What the Wealthy buy" och "Brilliant Compensation". Detta är en grundläggande information och utbildning om branschen Network Marketing (Nätverksmarknadsföring).
 1. Länkarna i den gula rutan på sidan 2 är små tankeställare.
 1. Audio & Video innehåller intressanta filer som är lärorika och bra att använda som komplement.
 1. Frågor & Svar med undersidor kan svara på en del av dina frågor och ger dig även liknelser med hur andra branscher fungerar vilket nog kan ge människor som först kanske försöker avfärda vår verksamhet en ögonöppnare.
  Faktum är att allt flera företag har kopierat vår affärsidé, men använder den inte till fullo då de inte förstår dess grunder som innebär att dela med sig av möjligheten. På dessa sidor får du även en tankeställare om vad hierarkier är och var du finner dem.
 1. Snabbfakta Presentation länken på sidan 3 som jämför oss med andra branscher är samma som du även hittade på Frågor & Svar.
 1. Länkar innehåller olika företagslänkar och tips både inom och utom branschen.
 1. Motivation är samma sida som du kommer till när du följer sidorna 1-3. Dessa är motivationsfaktorerna som kan ge dig svaret på frågan, Varför?
 1. Lyoness arbetar med ett mycket fördelaktigt Cashback Card för företag inom vitt skilda branscher.
 1. V65 Sabre - Brute Force är min personliga webbsida.

 


 

Welcome to
ImproveLife IWW

Information of the best way how to use this website

 1. We recommend you first to read the pages 1-3 and to watch the movies "What the Wealthy buy" and "Brilliant Compensation". This is basic information and education about the business Network Marketing.
 1. Audio & Video contains interesting files that are educational and good to use as complement.
 1. Questions & Answers and the sub-pages may answer some of your questions and gives you a comparison to how other businesses functions which may give people who maybe are trying to reject our business an eye-opener.
  The fact is that many companies has copied our business idea, but don't fully use it since they don't understand the basics which means to share the opportunity. On these pages you also get an eye-opener about what hierarchies are and where you find them.
 1. Quick Fact Presentation link at page 3 that compares us with others businesses is the same that you also found on Questions & Answers.
 1. Links contains different business links and tips both within and without the business.
 1. Motivation is the same page you will come to when you follow the pages 1-3. These are the motivation factors that may give you the answer of the question, Why?
 1. Lyoness works with a very advantageously Cashback Card for businesses in several different industries.
 1. V65 Sabre - Brute Force is my personal website.

 


 

Copyright © ImproveLife.info 2002. All rights reserved